MODERN DOĞA ANLAYIŞI VE KUANTUM TEORİSİNE GİRİŞ - Max Planck Özet - Ucuz Satın Al - PDF


MODERN DOĞA ANLAYIŞI VE KUANTUM TEORİSİNE GİRİŞ - Max Planck Özet - Ucuz Satın Al - PDF
MODERN DOĞA ANLAYIŞI VE KUANTUM TEORİSİNE GİRİŞ - Max Planck Özet - Ucuz Satın Al - PDF


Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa:
İçindekiler:
I SUNUŞ (Y. Öner).
II ANILAR.
.5
III KONFERANSLAR.
.19
1. Nedensellik Yasası ve İrade Özgürlüğü. 20
2. Fiziksel Yasallık.
3. Determinizm mi Indeterminizm mi?.
4. Fiziksel Dünya Modelinin Birliği.
5. Kuantum Teorisinin Doğuşu
ve Günümüze Kadarki Gelişmesi.
61
.93
.115
.146
6. Doğadaki Nedensellik.
7. Pozitivizm ve Nesnel Dışdünya.
8. Fiziğin "Dünya Görüşü" Kavgası.
9. Kuramların Birbirleriyle İlişkileri.
.163
.191
217
235
IV SON SÖZ (Y. Öner)..
245

I
SUNUŞ
19. yüzyıl Alman fiziğinin yaklaştığı en önemli sorun-
lardan biri kuşkusuz ki tersinmezlik sorunudur: Mekanik,
elektriksel, magnetik v.b. hangi biçimde olursa oisun
belli bir enerji biçiminin, yine bu şekillerden birindeki bir
enerji biçimine miktar bakımından kayba uğramaksızın
dönüşemezliği... Soyut düzeyde, örneğin Boltzmann'dan
esinlenerek informasyon teorisine sarkan birtakım statik-
sel (dinamik-olmayan) olasılık tasarımlarıyla yaklaşıldığı
halde, daha hâlâ çözülemeyen bir sorun. Peki, ya tersin-
mezlik sürecinin göstergesi? Bu süreç içinde kaybolan,
geriye dönmeyen, Isı enerjisine dönüşüp giden ve entro-
pi denen enerji miktarı ya da durumu? Planck bu soruna
daha anılarından başlayarak değiniyor. Evet, evrenin
tüm enerjisiyle isıya dönüşerek intiharı nedir? (Bak. Y.
Öner, Zaman Nasıl içimizde Niçin Dışımızda, s.
94, Evrensel Kültür, 1994)
Bilgiyi nesnel olarak yaratan veya taşıyan enerjinin
tükenişi, entropi denen bilgisizlik üreteci ya da iletişimin
nesnel kaynaklarının ölümü, kısacası iletişimsizliği üre-
ten evrensel ana, bilgi-edinecek öznenin karşısında kay-
bolan bu nesnel gerçeklik? Ölü vücudumuzdaki kalıntı
maddenin, alevlere gark olup isıyla yok oluşu gibi, bir
daha hiçbir canlıya nesnel bir mesaj, bir ipucu vermeye-
cek duruma gelmesi gibi, tüm madde veya enerjinin bir
daha geri alınamayacak şekilde, isısal ölüme doğru koş-
ması... dış dünyayla olan nesnel iletişimimizin giderek
kopması değil mi bu? Ve geride kimler kalacaksa artık
onların kendi aralarında ve onlarla nesnel dünya arasın-
da giderek somutlaşan sağırlar diyaloğu ve ölesiye bir
sessizliğe doğru...
Evrenin,
Planck'tan esinlenerek çizdiğimiz bu makro-tablosu, hoş
bir ömürlük zamanımızı tehdit eden acil bir son gibi gö-
zükmüyor. Kimse doğanın kendi başına yürür gözüktüğü
bu sessiz ölümden ürkmüyor, ama insanin kendi başına
19. yüzyıl sonlarında
Boltzmann
ve

yürür gözüktüğü nükleer tabloyu artık antikacı dükkanına
bırakmak ya da tavan arasına atmanın vakti geliyor. E-
vet, doğanın kendi ömrünü milyonlarca kez aşan süre
sonunda mukadder ölümünü insan hiç mi hiç önemse-
miyor. Çünkü bu tablo belki mukadder bile değil, çünkü
enerji diyebiliriz, evrenin "kendini örgütleme yeteneği o-
lan", yani "kendiņi aynen yeniden-üretme" veya "özdeş-
lenme" YETENEĞİ olan bir belirtisidir.
Isı enerjisi, enerji biçimleri arasında bu yeteneği "en
zayıf olan" bir biçimdir. Isıya dönüşerek örgütlenme yete-
neğini yitirmekte olan enerjilerin uzayın kimbilir nerele-
rinde yeniden-örgütlenme olanakları olacak. iletişimin
ve bilgilenmenin nesnel kaynakları oralarda bambaşka
biçimlerde yeniden üreyecek... Böyle bir gelişmenin, i-
puçlarını verecek_belirtiler kuşkusuz ki yine doğanın
bağrında yatıyor. Evet, isisal ölüm eğilimine ters eğilim-
leri yine doğadan bekleyebiliriz, ama bunları makro-
boyutlarda, astrofiziksel gözlemlerimiz çapında, o kadar
uzaklarda değil, tam tersine burnumuzun dibinde duran
mikro-dünyada arayabilirz, kısacası maddenin tam gö-
beğinde.
Gerçi günümüzün modern kuantum teorisi henüz o a-
şamaya varmaktan çok uzak ama neşterini klasik gele-
neğin (Newton, Einstein) yaptığı gibi makro-dünyaya vu-
rarak değil, maddenin bağrına saplayarak yaklaşıyor...
Sanıyoruz ki, enerjinin örgütlenme yeteneği (dinamik o-
lasılığı) dediğimiz olasılık onun değişik "örgütlenme
normları"nı da ortaya çıkaracak... Ve "belirsizlik ya da ke-
sinsizlik ilişkisi" denen şu nesnel gerçek iyi ki ortaya çı-
karıldı, diyoruz. Planck'ın yolunu yürüyenler (Heisen-
berg, de Broglie) indeterminizm yolunda iyi ki birtakım a-
dımlar attılar, attılar da enerjinin zaman denen koordi-
natla birebir örtüşmediği iyi ki su yüzüne çıktı. Yoksa e-
nerjiye zaman içinde nefes alma, başka normlara bürün-
me firsatı bile kalmayacaktı. Enerjiyi, hapishane gardiya-
ni gibi zamanın belli bir hücresine hapseden mantık, şu
klasik gelenek, tanrının maddeye deli gömleği giydirdiği-
ne inanan tanrı-bilimcilerin, yani modern fizik düşüncesi-
nin despotluğunu andırıyor.
Oysa bırakalım enerjiyi istediği anda istediği hücreye
girsin, madem ki onu belli bir hücreye ya da norma gir-
miş olarak görmek istiyoruz, o halde onun istediği hücre-
2

ye hangi olasılıkla girdiği ya da bellediğimiz bir norma
girme olasılığını değil, tam tersine sonsuz çeşitli bir ola-
sılıklar skalasında hangi durum veya norma (hücreye)
girmiş veya seçmiş olduğunu saptayalım, yani değişik,
hatta bilmediğimiz normların olasilıklar cetveli (fonksiyo-
nu) boyunca nasıl sıralandığını.
Böylece enerjinin, değişik normların ya da örgūtlerin
oluşturduğu veya zaman içinde oluşturacağı bir dünyayı,
karşımıza çıkacak bu yeni dünyaları olasılıklar cetveli
boyunca beliriemiş oluruz. Değişik enerji normlanı ya da
örgütleri zaman boyunca ne ölçüde ayakta kalabiliyor,
yani karşımıza birer nesne olarak çıkabiliyor? Daha doğ-
rusu, dünyamızın yapı-taşları olan madde tanecikleri ya
da dalgaları, bunlari ayri ayrı normlar olarak düşünür-
sek, belli bir anda ne ölçüde, hangi olasılıklarla birer
nesnel gerçekliktir ve bir süre sonra ne ölçüde yine ger-
çeklik olarak kalabileceklerdir. Bu değişik tanecikler ta-
rihsel süreç içinde, gerçeklik dünyasının içinde ne ölçü-
de batıp çıkacaklar, ne ölçüde var -ya da yok- oluşacak-
lardır. Kısacası bu değişik maddesel normların, enerjinin
değişik örgütlenme biçimleri olarak tarihsel evrimi, ölüm-
kalim yörüngesi, var-oluşum ve yok-oluşum çizgisi ne-
dir? Ne õlçüde doğarlar gerçekliğin içíne, ne ölçüde
yok-oluşurlar? Var-oluşan, ama bu var ve yok oluşumları
ya da yaşar-kalıcılıkları, yani özdeşlik yetenekleri böyle-
ce saptanabilen bu enerji-örgütleri madem ki evrenimi-
zin yapı-taşlarıdır, işte evrenimizin gerçekliği de, bunla-
nn yaşar-kalıcılık dediğimiz bu olasılık ölçüleri düzeyin-
de bir gerçeklik sayılır. Kısacası evrenin gerçekliği de
ancak dinamik (zamana bağımlı) veya süreçsel bir olası-
lik cetveliyle determine edilebilir. (Bak. Y. Öner, Bilim-
lerde ve Sanatta Diyalektik, 1990, Belge Yayınları)
O zaman demek ki, evrenimizin gerçekliği, klasik de-
terminizmin çizdiği gerçeklikten bu olasılık fonksiyonu
kadar farklıdır, gerçeğine böyle bir katsayı ölçeğinde o-
turur. Çünkü klasik determinizm, yapıtaşları dediğimiz e-
nerji-normlarının yaşar-kalıcılık ya da özdeşlik olasılığını
hesaba katmaz. Neden mi? Çünkü modern kuantum te-
orisinin getirdiği sorunsalın (nesnel belirsizliğin) farkın-
da değildir. Nesnel-belirsizlikçiler,. yani modern kuantum
kuramcıları ise bu sorunsalı bir őzdeşlik ya da yaşar-
kalıcılık sorunu haline getirmekten çok üzaktalar.,
3

Burada çizdiğimiz ve dinamik olasılıkçı determinizme
(prodeterminizm'e) dayanan evren tablosu, evrenin ger-
çekliğini demek ki özdeşlik fonksiyonu ya da yaşar-
kalıcılık ölçeği dediğimiz bir ölçek-faktör çapında düzelti-
yor: Klasik determinist tabloyu, yine determinist, ama di-
namik olasılık ölçeğinde düzeltilmiş bir determinist tablo-
ya dönüştürüyor.
Ama bunların hepsini şimdilik unutalım ve önce, mo-
dern doğa anlayışını eski ustasının ağzından çok, ama
çok dikkatle kavramaya çalışalım.
M.Yılmaz Öner
4

II
ANILAR
Naturwissenschaften (1) dergisi yazı kurulunun dileği-
ne uyarak kendileriyle hayatımın ilk yarısında sık sık bira-
raya geldiğim, ama çoktandır ölimüş bulunan pek değerli
meslekdaşlarımın bende bıraktıklari kimi izlenim veya a-
niları size aktarmayı sevinerek kabul ediyorum. Ne yazık
ki elyazılarıyla bıraktıkları hiçbir not, hiçbir günce yaprağı
bile yok (son savaşta hepsi yanıp gitti), o bakımdan kişi-
sel anılarımın daha önceki vesilelerle (2) derleyebildiğim
bölümleri bir yana, gerisi için belleğime başvurmaktan
başka çarem kalmadı. Ama bereket versin, bázı eksiklik-
lerí bu yazımda giderme firsatı buldum. Bunlar belleğim-
de iyice yer etmiş, zihnimd
ler bırakmış anılar.
Fizikle ilk yüzyüze gelişim Münih'te Maximilian Gim-
nazyumu'nda matematik öğretmenim Hermann Müller a-
racılığıyla oldu. Ayakları yere basan keskin zekalı, nükte-
ci biriydi hocam, Biz öğrencilerin kafasına sokmaya çalış-
tığı fizik yasalarını ve anlamlarını çarpıcı örneklerle açık-
lamayı pek iyi biliyordu.
çıkmayacak kadar de
iz-
(1) Naturwissenchaften (Doğa Bilimieri) dergisi, 8. say, 30 Ekim 1946
(2) Planck'ın Alman Fizik Derneginin 90. kunuluş yıldonúmu nedeniyle
yaptığı konugma (bak: aynı derneğin oturumlan (3), 16, 11 (1935) ve Al-
man Doğa Bimleri Akademisi için kaleme aldig bilimsel otobiyografi.
5


Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, MODERN DOĞA ANLAYIŞI VE KUANTUM TEORİSİNE GİRİŞ - Max Planck Özet - Ucuz Satın Al - PDFUcuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski