İsim ve Sıfatlar Tevhidi Abdullah b. Abdulhamid el-Eseri


İsim ve Sıfatlar Tevhidi
Abdullah b. Abdulhamid el-Eseri
İsim ve Sıfatlar Tevhidi
Abdullah b. Abdulhamid el-Eseri


Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa

bilgileri karşılaştırmasını, bunun sonucu olarak da İbn Teymiyye, İbn 'Useymîn ve diğer selefi imamların sahip olduğu
i'tikâdla Ebû Hanîfe ve yolundan giden Hanefi imamların såhip olduğu i'tikâd arasında aslında pek de bir farkın olmadığını
görmesini sağlamaya çalıştım. Şayet aralarında bir ihtilaf (anlaşmazlık) vâki olmuşsa bu ihtilafın nedenlerini ve varsa bu
ihtilafı giderme yollarını uzun bir şekilde anlatmaya gayret ettim.
10- Metinde söz konusu edilen i'tikâdî konuların geneli hakkında İbn Teymiyye, İbnu'l-Kayyim ve İbn "Useymîn'in bazende
Nevevî, Zehebî, İbn Hacer, İbnu'l-Mevsilî, el-Elbânî ve Dr. Humeyyis'in görüşlerinin geçtiği yerleri ilgili dipnotlarda ayrıca
belirttim. Böylece bu konular hakkında daha geniş bilgi almak isteyenlerin bu yerlere kolayca dönmelerini sağladım.
11- Şeyhu'l-İslâm İbn Teymiyye'nin -Allah'ın rahmeti üzerine olsun- kısa bir biyografisini, öğrencisi Håfız Zehebî'nin
Tezkiretü'l-Huffâz adlı eserinde O'nun hakkında söylediklerinden aynen naklettim.
12- Şeyhu'l-İslâm İbn Teymiyye'nin el-Fetvå el-Hameviyye el-Kübrå adındaki bu eseri nedeniyle Dımaşk'ta (Şam'da) maruz
kaldığı mihnet hakkında bilgi verdim. Bu bilgiyi Şeyhu'l-İslâm'ın iki has öğrencisi İbn Abdilhådî ve İbn Kesir'in dilinden
aynen aktardım.
13- Çağımızın büyük ilim adamlarından biri olan Muhammed b. Sålih el-'Useymîn'in özlü bir biyografisini kaydettim.
14- Teknik bir takım indeksler (fihristler) yaptım. Bunlar aşağıdaki şekildedir:
1- Bibliyografya
2- Sahâbe ve Şahıs Isimleri İndeksi
3- Din, Mezhep ve Grup İsimleri İndeksi
4- Yer İsimleri İndeksi
5- Kavram İndeksi
6- Konu İndeksi (İçindekiler)
Önsözümüze el-Hatîb el-Bağdâdi'nin (öl.463 h.) sünnete bağlılığın lüzumundan bahseden şu mısralarıyla son veriyoruz:
"Hadis; tevhid usulleri ilmini.
Va'd, vaîd, Allah'ın sıfatları ile cennet ve cehennemin tavsifi ve bunlara dâir haberleri,
Peygamberlerin kıssalarını,
Meleklerin zikrini,
Zâhidlerin ve Velilerin haberlerini,
Bulegânın vaazlarını,
Fukahånın sözlerini,
Arap ve Acem meliklerinin siyerini,
Geçmiş ümmetlerin kıssalarını,
Rasûlullah -sallalláhu aleyhi ve sellem-'in gazalarını, siyerini, ahkam ve kazalarını, hutbelerini, nasihatlerini, mucizelerini,
hanımları, çocukları, akraba ve ashåbının sayısını, faziletlerini, haberlerini, menkıbelerini, ömürlerini, neseblerini,
Kur'ân'ın tefsirini,
Ashåbın ahkâma dair sözlerini... ve diğer hususları kapsayıcıdır."!
Büyük arşın Rabbi, Yüce ve Kerîim Allah'tan benim bu çalışmamı kıyamet günü hasenâtımın arasına katmasını, ilim adamları
ve müslüman kardeşlerime bunu faydalı kılmasını dilerken, bu kitabın basımına olan katkılarından dolayı İhyâu't-Türâsi'l-
İslâmî Cemiyetine teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü "insanlara şükretmeyen (teşekkür etmeyen) Allah'a şükretmez."2
Bu çalışma, kusurlu birisinin ortaya koyduğu bir gayrettir. "Tetkik edecek şahıslar bunu dikkatle tetkik etsin, alabildiğine bizi
mazur görsün. Çünkü akıllı kişi başkasını mazur görebilendir. Allah ise kendi kitabından başkasını hatadan korumuş değildir.
İnsaflı kişi başkasının birçok doğruları karşılığında az sayıdaki hatalarını bağışlayabilendir."3
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Allah-u Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun aile halkına ve ashábına salât ve selâm
eylesin.
10
Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, İsim ve Sıfatlar Tevhidi  
Abdullah b. Abdulhamid el-EseriUcuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski