İNSAN OLMAK ÜZERİNE - Modern Dünyada Yabancılaşmaya Dair Hümanist Bir Bakış - Erich FrommİNSAN OLMAK
ÜZERİNE
Modern Dünyada Yabancılaşmaya Dair
Hümanist Bir Bakış
Erich Fromm
İNSAN OLMAK
ÜZERİNE - Modern Dünyada Yabancılaşmaya Dair Hümanist Bir Bakış - Erich Fromm

Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={Table of Contents}


İlk 7 Sayfa

:
Her kim Fromm'un tüm külliyatına damga vuran "kırmu-
1la iplik"i [Yaratılış 38:27-30 -çev.] saptama girişiminde
bulunsa, en başta onun, insanın toplum tarafından yoğrulmuş
tutkulu uğraşlarını araştırırken benimsediği toplumsal-ruh-
sal yaklaşımla karşılaşacaktır. Ne var ki, 1930'ların sonlarına
gelindiğinde, Fromm'un Toplumsal Araştırma Enstitüsü'n-
den ayrılmasına ve Horkheimer, Marcuse, Adorno ile girdiği
tartışmalara koşut olarak, farklı ve şaşmaz şekilde Fromm'a
has olan bir şey fark edilir hale gelir ve bir "kırmızı iplik" gibi
onun yaşamına, çalışmalarına damga vunur: Onun insana ve
dünyaya ilişkin insancıl görüşüdür bu. Fromm, o noktadan
itibaren, her ne zaman kendi düşüncesini bile tanımlamak
istese, "insancıl" nitelemesini kullanır. İnsancıl bir insan bi-
liminden, insancıl sanayi toplumundan, insancıl vicdanlılık-
tan, insancıl dinden, insancıl yönetimden, insancıl bir dünya
görüşünden, insancıl psikanalizden, insancıl karakterden, in-
sancıl etikten, insancıl ütopyadan söz eder.
Fromm'un düşüncesi değerlendirilirken, sıklıkla "görüş
aynılığı"na yol açan şey tam da insana olan bu insancıl inanç-
tır: İnsanın öz-yabancılaşmasının zararlı etkilerini böylesine
açklıkla kavramış ve bunları kültürümüzün sosyoekonomik
ilişkileri açısından açıklamış olan -ama aynı zamanda da dı-
şarıdan herhangi bir kurtuluşun, sırf öz yabancılaşmanın bir
ifadesi olduğunu açığa çıkarmış olan- Fromm nasıl olur da
hâlâ insana inanabilir?
7
Erich Fromm

Fromm'un yaynlanmamuş yazılarından oluşan bu kitap-
taki metinler, bu soruya ikili şekilde yanut veriyor: Günümüz
insarurun yıkıca ve korkunç öz-yabancılaşmasını tüm kapsa-
mıyla ortaya koyarken, aynı anda da insanı mutlu olmaya
götürebilen gerçek olasılıklardan söz ediyor. İnsan, gelişmeyi
ilerleten kendi güçlerine hiç olmazsa kısmen erişme olanağı-
na sahip olduğu sürece, bir "gerçek" ütopya vardır.
Psikanalizin sağladığı içgörülerinolanaklı kıldığı Fromm'un
insancıllığının çıkış noktası, bilinçdışının tüm olarak kişiyi -ve
tüm insanlığı- temsil ettiğidir. Bilinçdışı, olası yanıtlarn tüm
bir tayf olarak içerir ve hangi olasılıkların beslenip geliştirildi-
ği, hangilerinin engellenip bastınldığı çok büyük önem taşır.
Ama esasen ".
insan, her kültürde, bir dizi olasılıkla karşı
..
karşıyadır: İlkel insandır, yırtıa hayvandır, yamyamdır, put-
peresttir; ama aynı zamanda da akıl, sevgi, adalet yeteneği
olan varlıktır."* Insan ancak toplumsal bir varlık olarak mev-
cudiyet gösterdiğinden, içinde yaşadığı kendine has toplum
türü, hangi olasılıkların özendirildiğini belirler. Her toplum,
insanların enerjilerini öyle tarzda şekillendirir ki, insanlar,
toplumun işleyebilmesi için yapmaları gereken şeyleri yapmak
isterler. "Toplumsal gereklilikler kişisel gereksinimlere, 'top-
lumsal karakter'e dönüştürülür." (agy., s. 75-76)
Yine de her toplum, yalnızca, belirli olasılıkların bilinme-
sini ve bireyin onlarla özdeşlik kurmasını sağladığı sürece
insanın bilinçdışına hizmet eden o olasılıkları teşvik etmekle
kalmaz. Toplumsal davranış örüntüleriyle -toplumun karak-
teriyle- çelişen olasılıklar ve eğilimler sindirilir ve bastınlır.
Bu nedenle, "bilinçli zihnimiz esasen toplumumuzu ve kültü-
rümüzü temsil ettiği halde, bilinçdışımız, her birimizin için-
deki evrensel insanı temsil eder."
E. Fromm, "Insanallık ve Psikanaliz", Contemporary Psychoanalysis, C. I
(1964), s. 47'de.
E. Fromm, The Heart of Man: In Genius for Good and Evil, New York, 1964,
s. 93. [Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, çev. Nalan lçten, Yurdanur Salman,
Payel Yayınları, 2010. -ed.]
**
8

Însan, bilinçdışında, tüm insanlığı ve kendini "ermiş ve
günahkâr, çocuk ve erişkin, aklı başında ve deli" olarak,
"geçmişte olduğu gibi insan ve gelecekte olacağı gibi insan"
(agy.) olarak deneyimler. İşte bu durum nedeniyle, insanallı-
ğın nihai geçerliliği insancıl deneyimden, yani bilinçdışı olanı
bilinçli kılmanın insanileştirici ve üretken etkisinden kaynak-
lanır. Fromm şöyle yazıyor:
Bu insancıl deneyim, insani olan hiçbir şeyin bana yabancı ol-
madığı duygusunu, "Ben, serim" duygusunu, ikimiz de aynı
insani deneyim unsurlarına ortaklaşa sahip olduğumuz için
başka bir insanı anlayabildiğim duygusunu içerir... Insancıl
deneyim sayesinde öz-farkındalıkta meydana gelen genişle-
me -aslında bilincin aşılması ve toplumsal bilinçdışı alanurun
açığa vurulması dahil- insanın kendisini, paylaştığı insanlı-
ğın tüm boyutlanyla deneyimlemesine olanak sağlar. (agy.)
Dolayısıyla Fromm, bilinçdışının, toplumsal açıdan bilinç-
li ve bastınlmış şeylerden bağımsız şekilde, tüm olasılıklarıy-
la kişinin bütününü temsil ettiği bilgisine dayanarak, insanla-
nn birliğine olan insancıl inana yalnızca kuramsal anlamda
gerekçelendirmekle kalmaz; kişi, kendisini kendi bilinçdışına
açtığı, kendi bilinçdışının bilincine vardığı ve böylece, sahip
olduğu diğer olasılıklarn deneyimler duruma geldiği anda
birden açılır, büyür, yabancısı olduğu hiçbir şey artık ona ger-
çekten yabancı gelmediği için dünyayla ve insanlarla man-
taklı ve sevgi dolu bir ilişki kurabileceği yönünde paradoksal
ve üretici -ya da yine Fromm'un sözüyle, insancal- deneyime
kavuşur. Bir kişi, bireyselliğini gerçekleştirme yolunda ancak
kendisini bilinçdışına, kendisindeki tüm kişiye açarak, evren-
sel insanın deneyimine varabilir, çünkü "ancak tam gelişmiş
bireysel ben, benlikten vazgeçebilir."*
E. Fromm, Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and
Freud, New York, 1962, s. 178. [Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum – Yanılsama
Zincirlerinin Ötesinde, çev. Necla Arat, Say Yayınlan. -ed.]
Erich Fromm

Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.

Yazar

Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,

Kitabın yazarı, Erich Fromm

Ucuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:İNSAN OLMAK
ÜZERİNE
Modern Dünyada Yabancılaşmaya Dair
Hümanist Bir Bakış
Erich Fromm
insan olmak
insan olmak sözler
insan olmak kolay değildir hele ki ‘insanca’ yaşanabilecek bir toplum düzeni yoksa
insan olmak ile ilgili sözler
insan olmak engin geçtan pdf
insan olmak nedir
insan olmakla ilgili sözler
insan olmak alıntı
insan olmak adina yapiyorum
insan olmak amazon
insan olmak ayrı
insan olmak akıl ve mantıkla hareket etmektir
insan olmak ayet
insan olmak alfa
insan ait olmak istediği yere aittir
insan olmak başka iş insanlık başka iş
insan olmak bkm
insan olmak bir misafirhane gibi
insan olmak bkm kitap
insan olmak belgesel
insan olmak bizatihi sansasyoneldir ne demek
insan olmak bu kadar zor mu şiiri
insan olmak cimri
insan olmak cok zor
insan olmak ceviri
iyi insan olmak cennete gider mi
suçumuz insan olmak harun can
cool insan olmak
güvenilir insan olmak doğan cüceloğlu
iyi insan olmak doğan cüceloğlu
insan olmak derin mesele
insan olmak dr
insan olmak diyorum azizim
insan olmak dokunuyor haysiyetime
insan olmak derin mesele sözleri
insan olmak değersizlik duygusu
insan olmak dile kolay
insan olmak deneme
insan olmak engin geçtan
insan olmak ekşi
insan olmak engin geçtan ekşi
insan olmak engin geçtan alıntılar
insan olmak engin geçtan özet
insan olmak engin geçtan yorum
insan olmak facebook
insan olmak fiyat
insan olmak felsefe
insan olmak film
insan olmak filozof sözleri
insan olmak fotoğrafları
suçumuz insan olmak film
suçumuz insan olmak filmi izle
Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski