George Orwell - Нayvan Çiftliği - PDF - Özet - Ucuz Satın Al


George Orwell - Нayvan Çiftliği - PDF - Özet - Ucuz Satın Al
George Orwell - Нayvan Çiftliği - PDF - Özet - Ucuz Satın Al


Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa:
I. Bölüm
Köşk Çiftliği'nin sahibi Mr. Jones gece olduğundan kü-
mesleri kilitlemişti ama tavukların girip çıktığı kapakları
kapatıp kapatmadığını hatırlayamayacak kadar sarhoştu.
Fenerinin bir o yana bir bu yana sallanarak dans eden halka
şeklindeki ışığında bahçeyi yalpalayarak geçti, arka kapıda
çizmelerini fırlatıp attı, bulaşıkhanedeki fıçıda kalan son bir
bardak birayı çekti ve yukarıya çıkıp Mrs. Jones'un içinde
çoktan horlamaya başladığı yatağına girdi.
Yatak odasının ışığı söner sönmez çiftlik binalarının
hepsinde birden bir kıpırdanma ve heyecan başladı. Üstün
Orta Beyaz ırktan bir erkek domuz olan Büyük Üstat'ın bir
gece önce garip bir rüya gördüğü ve bunu diğer hayvanlarla
paylaşmak istediği gün boyu kulaktan kulağa dolaşmıştı.
Mr. Jones ortalıktan çekilir çekilmez büyük ahırda topla-
nılmasına karar verilmişti. Büyük Üstat (Willingdon Gü-
zeli adıyla sergilenmiş olsa da, ona böyle hitap ediliyordu)
çiftlikte o kadar saygı görüyordu ki onun söyleyeceklerini
dinlemek için herkes bir saatlik uykusundan feragat etmeye
hazırdı.
Üstat büyük ahırın ucundaki yüksek platformun üzerin-
de, yukarıdaki kirişten sarkan fenerin altında saman yata-
ğına yerleşmişti bile. On iki yaşındaydı ve son zamanlarda
epeyce şişmanlamıştı ama uzun sivri dişleri hiçbir zaman
1

George Orwell
kesilmemiş olsa da, bilge ve iyiliksever haliyle hâlâ muhte-
şem görünüyordu. Çok geçmeden diğer hayvanlar da gelme-
ye ve kendi farklı meşreplerince yerleşmeye başlamışlardı.
Önce üç köpek, Bluebell, Jessie ve Pincher geldiler; sonra
da domuzlar gelip platformun hemen önündeki samanların
üzerine yerleştiler. Tavuklar pencere eşiklerine tünediler, gü-
vercinler kanat çırparak çatı kirişlerine uçtular, koyunlarla
inekler domuzların arkasına yatıp geviş getirmeye başladılar.
İki araba beygiri Boxer ve Clover birlikte geldiler, saman-
ların arasında görünmeyen küçük bir hayvan olabilir diye
usulca yürüycrek iri, kıllı toynaklarını büyük bir dikkatle
yerleştirdiler. Clover iriyarı, anaç, orta yaşlarına yaklaşmış
bir kısraktı, dördüncü tayı doğurduktan sonra eski formuna
pek dönememişti. Boxer devasa bir hayvandı, boyu nere-
deyse on sekiz karıştı ve iki sıradan atın toplam kuvvetine
sahipti. Burnundan aşağı inen beyaz çizgi ona biraz aptal
bir hava veriyordu, aslına bakarsanız üstün bir zekâya da
sahip değildi ama dengeli karakteri ve muazzam iş gücü ne-
deniyle herkesten saygı görüyordu. Atlardan sonra beyaz
keçi Muriel ve eşek Benjamin geldi. Benjamin çiftlikteki en
yaşlı ve en huysuz hayvandı. Nadiren ve ancak alaycı bir
yorum yapmak için konuşurdu, mesela Tanrı'nın ona sinek-
leri kovmak için bir kuyruk verdiğini söylerdi ama hemen
arkasından kuyruğunun da, sineklerin de olmamasını tercih
ettiğini eklerdi. Çiftlikteki hayvanlar arasında asla gülmeyen
bir tek o vardı. Bunun nedeni sorulduğunda gülünecek bir
şey olmadığını söylerdi. Bununla birlikte, açıkça kabullen-
mese de Boxer'a düşkündü; ikisi genellikle pazar günlerini
meyve bahçesinin ilerisindeki küçük çayırda yan yana otla-
yarak ama hiç konuşmadan birlikte geçirirlerdi.
İki at henüz yerleşmişlerdi ki annelerini kaybetmiş olan
ördek yavruları sıra halinde ahıra girdiler, üzerlerine basıl-
mayacak bir yer bulmak için hafifçe civıldayarak bir o yana
bir bu yana dolaşıp durdular. Clover kocaman ön ayağını
2

Hayvan Çiftliği
onların etrafına sarıp bir nevi duvar oluşturdu; ördek yav-
tarafına sokuldular ve yatıp derhal uy-
kuya daldılar. Son dakikada Mollie, Mr. Jones'un arabasını
çeken o aptal, güzel beyaz kısrak zarifçe kırıtarak ve bir
ça şeker çiğneyerek içeri girdi. Önlere yakın bir yere oturdu
ve örgülerindeki kırmızı kurdelelere dikkat çekmeyi umut
ederek beyaz yelesini sallamaya başladı. En son olarak kedi
geldi ve âdeti olduğu üzere en sıcak yeri bulmak için etrafına
bakındı ve sonunda Boxer'la Clover'ın arasına sokuldu; ora-
da Üstatın konuşması boyunca, söylediği tek kelimeyi bile
ruları bu duvarın
par-
dinlemeden mutlu bir halde mırladı.
Arka kapının dışındaki bir tünekte uyumakta olan ev-
cil kuzgun Moses dışında bütün hayvanlar oradaydı. Üstat
hepsinin rahat olduğunu ve pür dikkat beklediklerini görün-
ce boğazını temizleyerek konuşmaya başladı:
"Yoldaşlar, dün gece garip bir rüya görmüş olduğumdan
hepiniz haberdarsınız. Ama rüyaya daha sonra geleceğim.
Önce söyleyeceğim başka bir şey var. Daha uzun aylar bo-
yunca sizinle birlikte olacağımı sanmıyorum yoldaşlar ve
ölmeden önce edindiğim bilgeliği size aktarmanın görevim
olduğunu hissediyorum. Uzun bir yaşamım oldu, ağılımda
tek başıma yatarken düşünmek için çok fazla zamanım oldu
ve sanırım yeryüzündeki yaşamın doğasını bugün yaşayan
bütün hayvanlar kadar iyi anladığımı söyleyebilirim. Sizinle
konuşmak istediğim konu bu.
Şimdi, yoldaşlar, sürdürdüğümüz bu yaşamın doğası
nedir? Kabul edelim: Yaşamlarımız sefil, yorucu ve kısa.
Doğuyoruz, bizi hayatta tutacak kadar yemek veriliyor ve
becerisi olanlarımız güçlerinin son damlasına kadar çalış-
maya zorlanıyor; işe yaramaz hale geldiğimiz anda korkunç
bir zulümle katlediliyoruz. İngiltere'de bir yaşını doldurmuş
hiçbir hayvan mutluluğun ya da dinlenmenin anlamını bil-
mez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Bir hayvanın
yaşamı sefalet ve esarettir: İşte yalın gerçek budur.
3

George Orwell
Ama bu doğanın düzeninin bir parçası mıdır? Bu, ülke-
miz topraklarında yaşayanlara düzgün bir yaşam sağlaya-
mayacak kadar fakir olduğu için midir? Hayır, yoldaşlar,
bin kez hayır! İngiltere'nin toprağı verimli, iklimi güzeldir,
şu anda topraklarında yaşayan hayvanlardan çok daha faz-
lasına bol bol yiyecek sağlamaya gücü yeter. Sırf bizim çiftli-
ğimiz bile bir düzine atı, yirmi ineği, yüzlerce koyunu besler
- ve hepsi de şimdi hayal bile edemeyeceğimiz bir rahatlık
ve onurla yaşayabilir. Peki o zaman niye hâlâ bu sefil du-
rumdayız? Çünkü emeğimizin ürününün neredeyse tamamı
insanlar tarafından bizden çalınmaktadır. Bütün sorunları-
mızın çaresi burada yatmaktadır, yoldaşlar. Hepsi tek bir
sözcükle özetlenebilir: İnsan. İnsan, sahip olduğumuz tek
gerçek düşmandır. İnsanı ortadan kaldırırsanız, açlık ve aşı-
ri çalışmanın temel nedeni de ilelebet ortadan kalkar.
İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yu-
murta yumurtlamaz, saban sürecek kadar güçlü değildir,
tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Yine de bütün
hayvanların efendisidir. Onları işe koşar, onlara açlıktan
ölmemeleri için gereken asgari yiyeceği geri verip kalanını
kendine saklar. Toprağı süren bizim iş gücümüz, verimli
kılan bizim gübremizdir, yine de hiçbirimiz çıplak derimiz-
den başka bir şeye sahip değilizdir. Önümde gördüğüm siz
inekler, geride bıraktığımız bu yıl kaç bin kilo süt verdiniz?
Ve gürbüz danalar beslemesi gereken o süte ne oldu? Her
bir damlası düşmanlarımızın gırtlağından aşağı gitti. Peki
ya siz tavuklar, geride bıraktığımız şu yıl içinde kaç yumurta
yumurtladınız, peki bunların kaçından civciv çıktı? Geri ka-
lanların hepsi Jones ve adamlarına para getirsin diye pazara
gitti. Ya sen, Clover, doğurduğun, yaşlılığının destek ve ne-
şesi olması gereken dört tay nerede? Bir yaşına geldiklerin-
de hepsi satıldılar – hiçbirini bir daha görmeyeceksin. Dört
loğusalığının ve tarlalardaki bütün emeğinin karşılığında
azıcık tayın ve bir ahırdan başka ne aldın?
4

Hayvan Çiftliği
Sürdürdüğümüz sefil yaşamlarımızın doğal sürelerini ta-
mamlamasına bile izin verilmiyor. Kendim için yakınmıyo-
rum çünkü şanslı olanlardan biriyim. On iki yaşındayım ve
dört yüzden fazla çocuğum oldu. Bir domuzun doğal yaşamı
böyledir. Ama hiçbir hayvan sonunda o zalim bıçaktan kur-
tulamaz. Önümde oturan siz besi domuzları, her biriniz bir
yıl içinde açık artırmada yaşamlarınız için avazınız çıktığı
kadar bağırırken bulacaksınız kendinizi. Hepimiz bu dehşeti
yaşayacağız – inekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar, herkes.
Hatta atlarla köpeklerin kaderleri de bundan daha iyi değil.
Sen, Boxer, o harika adalelerin gücünü kaybettiği gün Jones
seni at tüccarına satacak, o da boğazını kesecek ve seni tilki
tazılarına yedirmek için kaynatacak. Köpeklere gelince, yaş-
lanıp dişsiz kaldıklarında Jones boyunlarına bir tuğla bağla-
yıp onları en yakın gölde boğacak.
Öyleyse yoldaşlar, yaşamlarımızdaki bütün bu kötülük-
lerin insanoğlunun zorbalığından kaynaklandığı açıkça belli
değil mi? Yalnızca insandan kurtulmakla emeklerimizin ürü-
nü bizim olur. Neredeyse bir gecede zengin ve özgür olabi-
liriz. Öyleyse ne yapmalıyız? İşte, insan ırkını devirmek için
gece gündüz, canla başla çalışmalıyız! Size mesajım budur,
yoldaşlar: İsyan! O İsyan'ın ne zaman olacağını bilmiyorum,
bir hafta sonra da olabilir, yüz yıl sonra da ama ayaklarımın
altında saman olduğunu bildiğim kadar eminim ki eninde
sonunda adalet yerini bulacaktır. Ömrünüzden kalan kısa
süre boyunca bu hedeften şaşmayın! Her şeyden önemlisi,
benim bu mesajımı sizden sonra gelecek olanlara iletin ki
gelecek nesiller zafer kazanana kadar bu mücadeleyi sürdür-
sünler.
Ve unutmayın ki yoldaşlar, azminiz asla azalmamalı.
Hiçbir tartışma sizi bu yoldan döndürmemeli. Size İnsan
ve hayvanların ortak çıkarları olduğunu, birinin refahının
diğerlerinin de refahı olduğunu söylerlerse asla dinlemeyin.
Hepsi yalan. İnsanoğlu kendisinden başka hiçbir yaratığın

George Orwell
çıkarlarına hizmet etmez. Ve bu mücadelede biz hayvan-
lar arasında mükemmel bir birlik, mükemmel bir yoldaşlık
olsun. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaş-
tır.
O anda muazzam bir kargaşa oldu. Üstat konuşurken
deliklerinden çıkan dört iri sıçan arka ayakları üzerine otur-
muş onu dinliyorlardı. Köpekler hemen onları fark ettiler,
sıçanlar da hızla deliklerine kaçarak hayatlarını kurtardılar.
Üstat sessiz olmaları için paçasını kaldırdı.
"Yoldaşlar," dedi, “karar verilmesi gereken bir nokta
var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabani yaratıklar bizim dos-
tumuz mudur, düşmanımız mı? Bunu oylayalım. Bu soruyu
oylarınıza sunuyorum: Sıçanlar yoldaş mıdır?"
Oylama hemen yapıldı ve ezici bir çoğunlukla sıçanların
yoldaş olduğu konusunda mutabık kalındı. Yalnızca dört
muhalif vardı, o üç köpek ve kedi, kedinin her iki tarafta da
oy kullandığı sonradan anlaşıldı. Üstat devam etti:
"Söyleyeceğim birkaç şey daha var. Tekrar söylüyorum,
İnsana ve yöntemlerine karşı hasımlık görevinizi her zaman
hatırlayın. İki ayak üzerinde duran her şey düşmandır. Dört
ayak üzerinde duran ya da kanatları olan her şey dosttur.
Ve şunu da unutmayın ki Insana karşı savaşırken sonun-
da ona benzememeliyiz. Onu yendiğinizde bile kusurlarını
benimsemeyin. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı,
bir yatakta yatmamalı, giysiler giymemeli, içki ya da tütün
tüketmemeli, paraya
dokunmamalı
veya
ticaretle uğraşma-
malıdır. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür. Ve her şeyden
önemlisi, hiçbir hayvan kendi cinsine asla zorbalık etmeme-
lidir. Zayıf ya da güçlü, akıllı ya da saf, hepimiz kardeşiz.
Hiçbir hayvan bir başka hayvanı asla öldürmemeli. Bütün
hayvanlar eşittir.
Ve şimdi, yoldaşlarım, sizlere dün gece gördüğüm rüya-
yı anlatacağım. Bu rüyayı size tarif edemem. Dünyanın, İn-
6.


Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, 
George Orwell - Нayvan Çiftliği - PDF - Özet - Ucuz Satın Al


Ucuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski