Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym İslam Usulleri ve Prensipleri


Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym
İslam
Usulleri
ve
Prensipleri
Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym
İslam
Usulleri
ve
Prensipleri


Ücretsiz e-kitap indirme sitemiz ile kitapların 24 saatlik ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz. Kitapları beğendikten sonra en yakın kirtasiyeden satın alabilirsiniz ya da online kitap mağazalarından satın alabilirsiniz. Okumak yeni dünyaları keşfetmektir, e-kitapdrive da bu yolda bir araçtır. Bilgi dolu havuzlarda boğulmak umuduyla....


{tocify} $title={İçindekiler}


İlk Birkaç Sayfa:
Önsöz
Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamd eder,
O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin
şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız.
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur.
Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O,
tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki,
Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na
salât ve çokça selam eylesin.
Rasullerin gelmesinden sonra insanların Allah'a
karşı öne sürebilecekleri hiçbir hüccetlerinin olma-
ması için Allah, alemlere rasullerini göndermiştir.
Hidayet ve rahmet olarak, nur ve şifa olarak kitapla-
rinı indirmiştir.
kendi kavimlerine gönderilir, kendilerine indirilen ki-
tapları ezberletirlerdi. Bu nedenle, kitapları hafıza-
lardan silindi. Şeriatları değiştirildi ve tahrif edildi.
Çünkü o,
rilmişti.
Sonra Allah, peygamberi Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem'i rasullerin ve nebilerin sonuncusu
yapmak üzere seçti. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
(Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası
değildir. Fakat o, Allah'ın Rasulü ve peygam-
Geçmişte peygamberler sadece
belirli bir ümmete belirli bir süre için indi-

İslam: Usulleri ve Prensipleri
berlerin sonuncusudur)' O'na indirilmiş en hayırlı
kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ikram etti ve o kitabın
korunmasını üstlendi. Onun korunmasını insanlara
bırakmadı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Şüphe yok
ki o zikri (Kur'an-ı Kerim'i) biz indirdik, onu
koruyacak olan da biziz.) Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem'in şeriatını, Kıyamet'in kopmasına
kadar kalıcı kıldı. O'nun şeriatının kalıcı olmasının
gereklerinden birinin de o şeriata iman etmek, ona
davet etmek ve bu davet sırasında karşılaşılan
açıkladı.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in metodu ve
kendisine uyanların O'ndan sonra uyguladıkları
metot, Allah'a basiret ile davet etmekti. Allah Teâlâ
bu metodu açıklayarak şöyle buyurur: (De ki: "İşte
bu, benim yolumdur. Ben, Allah'a bir basiret
üzere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da.
Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim. Ben müş-
riklerden değilim) O'na, Allah yolunda sabretmeyi
emretti. Şöyle buyurur: (Peygamberlerden büyük
zorluklara
sabretmek
olduğunu
1
33/el-Ahzab/40 Bu, Allah'ın Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir.
Bu kitabımda, Kur'an-ı Kerim'den bir çok ayet yer
almaktadır.
Bunlar çoğunlukla,
"Allah Teâlâ şöyle
buyurur" ifadesiyle belirtilmektedir. Bu kitabın ilerleyen
sayfalarında Kur'an-ı Kerim ile ilgili kısa bir tanıtım
bulabilirsiniz.
2
15/el-Hicr/9
3
13/Yusuf/108

4
Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym
azim sahiplerinin sabrettiği gibi sen de sabret)*
Ve şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Sabredin,
(düşman karşısında) sebat gösterin, (cihad için)
hazırlıklı ve uyanık bulunun. Allah'tan korkun ki,
kurtuluşa eresiniz) Bu yüce ilahi metoda uyarak,
Allah'ın Kitabı'nın işığıyla ve Rasulü sallallahu
aleyhi ve sellem'in sünnetinin rehberliğiyle Allah'ın
yoluna davet etmek için bu kitabı yazdım. Bu ki-
tapta, kısaca kainatın yaratılışını, insanın yaratılışını
ve şereflendirilmesini, rasullerin gönderilmesini ve
geçmiş dinlerin hallerini açıkladım. Sonra, anlamı ve
esasları ile İslam'ı tanıttım. Hidayeti dileyene hida-
yetin delillerini gösterdim. Kurtuluşu isteyene kurtu-
luşun yolunu açıkladım. Nebilerin, rasullerin ve salih
insanların izinden yürümek isteyenlere işte onların
yolu. Onlardan yüz çeviren de kendini bilmez bir şe-
kilde davranmış ve sapıklık yoluna koyulmuştur.
Şüphesiz her dinin mensupları insanları o dine
çağırır. Doğrunun onda olduğuna ve diğerlerinde
olmadığına inanırlar. Her inancın mensupları; in-
sanları, inançlarının kurucusuna uymaya ve o yolun
liderini yüceltmeye çağırırlar.
Müslüman ise kendi yoluna tabi olmaya davet
etmez. Çünkü Müslüman'ın kendine has bir yolu
yoktur. Onun dini, Allah'ın kendisi için razı olduğu
dindir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Şüphesiz Allah
46/el-Ahkâf/35
5
3/Âl-i Imrân/200

İslam: Usulleri ve Prensipleri
katında din İslam'dır) Hiçbir insanın yüceltilme-
sine davet etmez. İnsanların hepsi Allah'ın dininde
eşittir ve aralarında takvadan (Allah korkusundan)
başka bir fark yoktur. Bilakis insanları Rablerinin
yoluna koyulmaya, rasullerine
rasullerinin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi
ve sellem'e indirdiği ve tüm insanlara tebliğ etmesini
emrettiği şeriata uymaya çağırır.
Bu nedenle, Allah'ın razı olduğu ve rasullerinin
sonuncusuna indirdiği dine davet amacıyla; doğruyu
bulmak isteyene yol göstermek ve mutluluğu iste-
yene rehberlik etmek için bu kitabı yazdım. Allah'a
yemin olsun ki, hiç kimse gerçek mutluluğu bu dinin
dışında bulamaz. Allah'ı rabb olarak, Muhammed'i -
sallallahu aleyhi ve sellem- peygamber olarak, Is-
lam'ı da din olarak kabul edip iman etmeyenden
başkası huzuru bilemez. Geçmişte ve günümüzde
hidayete erip iİslam'a giren binlerce kimse, gerçek
hayatı ancak İslam'a girdikten sonra tanıdıklarını ve
mutluluğu sadece İslam'ın gölgesinde tattıklarını dile
getirmiştir. Çünkü her insan mutlu olmayı ister, hu-
zuru arar ve gerçeği araştırır. Bu kitabı hazırladıktan
sonra Allah'tan, bu çalışmamı kendi rızası için halis
kılmasını, Allah'ın yoluna davet edici kılmasını ve
onu kabul eylemesini dilerim. Onu, sahibine dünya
ve ahirette fayda veren salih amellerden eylemesini
iman
etmeye,
dilerim.
3/Âl-i Imran/19

6.
Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym
Kitabı, her hangi bir dilde basmak isteyene veya
bir başka dile çevirmek isteyene çevireceği dile
naklederken ilmi emanete uyması, yapılan çalışma-
nın tekrarlanmaması 've çeviriden faydalanmak için
bir nüsha tarafıma göndermesi kaydıyla izin veriyo-
rum.
Ayrıca; gerek kitabın Arapça aslıyla, gerekse
herhangi bir çevirisiyle ilgili bir mülahazası veya ek-
leyeceği olan herkesin aşağıda zikredeceğim adres
kanalıyla mülahazasını bana ulaştırmasını dilerim.
Başında ve sonunda, gizli ve aşikarda hamd
Allah'adır. Dünya ve ahirette hamd O'nadır. Gökler
ve yer dolusu, dilediği şeyler dolusu hamd O'nadır.
Allah; nebimiz Muhammed'e, ashabina, metodu
üzere yürüyen ve yoluna koyulanlara Kıyamet'e ka-
dar salât ve çokça selam eylesin.
Yazar
Dr. Muhammed b. Abdullah b. Salih es-Suheym
Riyad 13/10/1420 hicri
PO BOX: 1032 Riyad 1342
PO BOX: 6249 Riyad 11442
Bu kitabın çevirisi,
İlamî Davet ve Eğitim Komitesi
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Medine-i Münevvere

İslam: Usulleri ve Prensipleri
7
Bu gidiş nereye?
İnsan büyüdüğü ve akletmeye başladığı zaman
kafasına bir çok soru takılır: "Nereden geldim?" "Ni-
çin geldim?" "Gidiş nereye?" "Beni ve etrafımı saran
bu kainatı kim yarattı?" "Bu kainatın sahibi ve yöne-
ticisi kim?" Ve bunun gibi bir çok soru...
nsan bu soruların cevabını kendi başına vere-
mez. Modern ilim de yalnız başına bu soruların ce-
vabına ulaşamaz. Çünkü bu konular, dinin kapsa-
mina giren konulardır. Bu nedenle bu konuda bir
çok şey nakledilmiş; konu etrafında, insanın şaşkın-
lığını ve endişesini artıran çeşitli hurafeler ve hika-
yeler uydurulmuştur. Bu konularla ilgili yeterli ce-
vapları öğrenmesi ancak Allah'ın kendisini, bu ve
benzeri konulara açıklayıcı bilgiler getiren doğru
dine yöneltmesi ile mümkündür. Çünkü bu konular,
gaybi konulardır. Sadece sahih din gerçeğe ve
doğru söze sahiptir. Çünkü yalnızca o, Allah tarafın-
dan nebilerine ve rasullerine vahyedilmiştir. Bu ne-
denle, insanın hak dine yönelmesi gerekir. Şaşkınlı-
ğının gitmesi, şüphelerinin ortadan kalkması ve
doğru yol üzere olması için o dini öğrenmesi ve ona
iman etmesi gerekir.
Bundan sonra okuyacağınız sayfalarda sizi Al-
lah'ın dosdoğru yoluna tâbi olmaya davet ediyor;


Hakkımızda

Sitemizin kuruluş amacı okuma oranını ve kitap satış oranını artırmaktır. Kitapların belli bir kısmını içeren PDF örnekleriyle birlite satın almaya teşvik etmek için kitabın uygun fiyatlı satın alma linkinde paylaşılmaktadır.  
Eğer bu kitap telif haklarına tabii ise "iletişim" bölümünden ulaşarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz ya da kitabının yayınlanmasını istiyorsan yine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yazar


Bu kitabın yazarı burada bahsedilmektedir,


Bu kitabın yazarı, 
Dr. Muhammed b. Abdullah es-Suheym
İslam
Usulleri
ve
Prensipleri


Ucuz Satın Al


Sizin için sunulan özel indirimli fiyatı kontrol ederek tasarruflu bir şekilde bu kitabı satın alabilirsiniz.


PDF İndir


E-kitap İndir ve Oku 


Anahtar Kelimeler

Google da öne çıkmak için kullanılan kelime listesi:

 E-kitap İndir - PDF kitap indir - Free book list - Uygun fiyatlı Kitap Listesi - kitap indir in - PDF kitap arşiv - Yandex Disk kitap indir - Google Drive Kitap indir - Turbobit Premium kitap indir- ucuz kitap al - tarih kitapları indir 

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski